Ondersteuning

chevallier-handtekening

Ondersteuning

De Stichting Chevallierfonds

Wij bieden incidentele financiële hulp aan cliënten van GGz Centraal en Kwintes. De bedoeling is dat hun mogelijkheden om mee te doen in de maatschappij door deze hulp worden verbeterd.

Welk hulp kunnen wij bieden?financiele-ondersteuning

Financiële hulp kan bijvoorbeeld worden gevraagd voor:

 • inrichting van een woning of kamer
 • aanschaf van praktische hulpmiddelen, zoals een fiets, en materiaal om te kunnen sporten
 • een sportabonnement voor één jaar
 • een eenjarige cursus of eenjarige studie
 • een bijdrage aan een meerjarige studie (wel onder aanvullende voorwaarden)
 • aanschaf van een laptop
 • een muziekinstrument
 • Groepsbijeenkomsten in of bij een woonvoorziening, bijv. een bijeenkomst met familie (bijv. met Kerstmis) of met omwonenden. Duidelijk moet zijn dat de activiteit bijdraagt aan rehabilitatie, resocialisatie of leefomstandigheden van langdurig in zorg zijnde cliënten. De vergoeding bedraagt maximaal €10 per cliënt met een totaalbedrag van €200 per activiteit.

Belangrijk

 • Cliënten kunnen samen met een begeleider tot drie maanden na beëindiging van de behandeling een aanvraag indienen;
 • Het is noodzakelijk dat het aanvraagformulier volledig wordt ingevuld;
 • Een cliënt kan eenmaal per 3 jaar een financiële bijdrage krijgen. Daarbij geldt maximumbedrag van €750,00;
 • Het fonds hanteert voor sommige artikelen normbedragen. De vergoeding is daarop afgestemd.

Het heeft geen zin aanvragen te doen voor:

 • algemene kosten van het bestaan (zoals huur en andere woonlasten, reiskosten,)
 • betaling van schulden
 • verstrekking van leningen of voorschotten
 • medische kosten, ook niet voor brillen, gehoorapparaten etc.
 • kosten van vakantie en ‘uitjes’

Aanvragen

Voor financiële hulpverlening vanuit het Chevallierfonds is een aanvraag nodig. Een cliënt doet zo’n aanvraag samen met een begeleider, maatschappelijk werker e.d.

Welke gegevens ?

Voor de beoordeling van de aanvraag hebben wij ten minste de volgende gegevens nodig:

 • naam en adres van de aanvrager of aanvraagster
 • zijn of haar financiële positie
 • voor welk doel financiële hulp wordt gevraagd
 • het benodigde bedrag

Het fonds is er voor situaties waarin anderen niet kunnen helpen. Een bijdrage in inrichtings- en/of verhuiskosten wordt alleen verleend wanneer duidelijk is dat de gemeente niet of alleen via een lening wil helpen. Dat moet blijken uit een afwijzingsbesluit of verklaring van die gemeente.

De begeleider of maatschappelijk werker die de aanvraag (mede-) ondertekent, geeft daarmee aan dat het doel waarvoor hulp wordt aangevraagd past in het behandelplan en het welslagen daarvan kan bevorderen. Voor een groepsaanvraag is de goedkeuring nodig van de verantwoordelijke zorgmanager. Deze ondertekent ook de aanvraag.

Ook belangrijk

Wanneer het de verwachting is dat een cliënt een instelling binnen een halfjaar kan verlaten kan gebruikt worden gemaakt van een regeling waarbij de cliënt gedurende de laatste vier maanden van het verblijf de lage bijdrage betaalt..

Wie behandelt de aanvraag?

Kijk hiervoor op de pagina Jouw gegevens en het Chevallierfonds. De behandeling duurt ongeveer 4 – 8 weken. In spoedeisende gevallen kan een versnelde procedure worden gevolgd. Het fonds kan achteraf verantwoording vragen over de besteding van het geld.

Klik HIER om naar de aanvraagformulieren te gaan