Ondersteuning

chevallier-handtekening

Ondersteuning

De Stichting Chevallierfonds

Wij bieden incidentele financiële hulp aan cliënten van GGz Centraal en Kwintes. De bedoeling is dat hun mogelijkheden om mee te doen in de maatschappij door deze hulp worden verbeterd.

Welk hulp kunnen wij bieden?financiele-ondersteuning

Financiële hulp kan bijvoorbeeld worden gevraagd voor:

 • inrichting van een woning of kamer
 • aanschaf van praktische hulpmiddelen, zoals een fiets, en materiaal om te kunnen sporten
 • aanschaf van een laptop
 • een muziekinstrument
 • NIEUW!: Groepsbijeenkomsten in of bij een woonvoorziening die resocialisatie of leefomstandig-heden van langdurig in zorg zijnde cliënten ten goede komen. Denk daarbij aan een bijeenkomst met familie (bijv. met Kerstmis) of met omwonenden. Uit de aanvraag moet duidelijk worden welke activiteit men wil organiseren en hoe deze bijdraagt aan de genoemde doelstellingen. De vergoeding bedraagt maximaal € 10 per cliënt met een totaalbedrag van € 200 per activiteit.

Belangrijk

 • Cliënten kunnen tot drie maanden na beëindiging van de behandeling een aanvraag indienen;
 • Het fonds verleent geen hulp voor betaling van schulden. Ook worden geen leningen verstrekt of voorschotten voor huur etc.;
 • Een cliënt kan eenmaal per 3 jaar een aanvraag indienen Daarbij geldt een maximale bijdrage van € 750,00;
 • Er wordt geen hulp geboden bij medische kosten;
 • Algemene kosten van het bestaan (zoals huur en andere woonlasten, reiskosten, abonnementen) worden niet vergoed. Kosten van kleding worden alleen in schrijnende gevallen vergoed, dit ter beoordeling van het bestuur;
 • Kosten van meerjarige opleidingen worden niet vergoed;
 • Het fonds hanteert voor sommige artikelen normbedragen (bijv. € 350,00 voor een wasmachine en € 250,00 voor een koelkast);
 • Voor kosten van vakantie en ‘uitjes’ kan geen bijdrage meer worden verstrekt.

Aanvragen

Voor financiële hulpverlening vanuit het Chevallierfonds is een aanvraag nodig. Een cliënt doet zo’n aanvraag samen met een begeleider, maatschappelijk werker e.d.

Welke gegevens ?

Voor de beoordeling van de aanvraag hebben wij ten minste de volgende gegevens nodig:

 • naam en adres van de aanvrager of aanvraagster
 • zijn of haar financiële positie
 • voor welk doel financiële hulp wordt gevraagd
 • het benodigde bedrag

Het fonds is er voor situaties waarin anderen niet kunnen helpen. Daarom nemen wij in principe alleen aanvragen in behandeling wanneer duidelijk is dat een eerder verzoek om financiële steun bij instanties, zoals de gemeentelijke Sociale Dienst, is afgewezen. Een afwijzingsbesluit van zo’n instantie moet worden meegezonden. De begeleider of maatschappelijk werker die de aanvraag (mede-) ondertekent, verklaart daarmee dat het doel waarvoor hulp wordt aangevraagd past in het behandelplan en het welslagen daarvan kan bevorderen. Voor een groepsaanvraag is de goedkeuring nodig van de verantwoordelijke zorgmanager. Deze ondertekent ook de aanvraag.

 

Wie behandelt de aanvraag?

Kijk hiervoor op de pagina Jouw gegevens en het Chevallierfonds. De behandeling duurt ongeveer 4 – 8 weken. In spoedeisende gevallen kan een versnelde procedure worden gevolgd. Het fonds kan achteraf verantwoording vragen over de besteding van het geld.

Aanvragen kunnen worden gedaan bij:

Stichting Chevallierfonds
Postbus 1000
3850 BA Ermelo

Klik HIER om naar de aanvraagformulieren te gaan