Ondersteuning

chevallier-handtekening

Ondersteuning

De Stichting Chevallierfonds

Wij bieden incidentele financiële hulp aan cliënten van GGz Centraal en Kwintes. De bedoeling is dat hun mogelijkheden om mee te doen in de maatschappij door deze hulp worden verbeterd.

Welke hulp kunnen wij bieden?financiele-ondersteuning

Financiële hulp kan bijvoorbeeld worden gevraagd voor:

 • inrichting van een woning of kamer
 • aanschaf van praktische hulpmiddelen, zoals een fiets, en materiaal om te kunnen sporten
 • een sportabonnement voor één jaar
 • een eenjarige cursus of eenjarige studie
 • een bijdrage aan een meerjarige studie (mits in de financiering van de rest van de studie is voorzien.)
 • aanschaf van een laptop
 • een muziekinstrument
 • Het Chevallierfonds subsidieert geen groepsactiviteiten als geheel. Wel kan individueel een aanvraag worden ingediend voor een bijdrage om aan een groepsactiviteit te kunnen deelnemen. De beoordeling van zulke aanvragen vindt plaats aan de hand van dezelfde voorwaarden die ook voor de andere aanvragen gelden. Voor deze aanvragen kan per persoon maximaal 50 Euro beschikbaar worden gesteld.

Belangrijk

 • Het is noodzakelijk dat het aanvraagformulier volledig wordt ingevuld en dat alle gevraagde bijlagen worden bijgevoegd. Zolang hieraan niet wordt voldaan, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Duurt dit langer dan zes weken, dan blijft de aanvraag definitief buiten behandeling, tenzij daarvoor bijzondere redenen zijn als bijvoorbeeld een vertraagde of onduidelijke reactie op een aanvraag voorliggende voorziening. Neem in dat geval contact op met het Chevallierfonds via het Contactformulier. In het geval een reactie op een aanvraag voorliggende voorziening uitblijft kan de cliënt een klacht indienen bij de gemeente.
 • In het geval de voorliggende voorziening bestaat uit een (gedeeltelijke) lening wordt deze door het Chevallierfonds niet als voorliggende voorziening beschouwd en wordt de aanvraag in behandeling genomen;
 • Een cliënt kan eenmaal per 3 jaar een financiële bijdrage krijgen. Daarbij geldt een maximumbedrag van € 825,00;
 • Om in aanmerking te kunnen komen mag het inkomen niet hoger zijn dan de bruto bijstandsnorm plus 10% (tenzij het nettobedrag lager is);
 • Het Chevallierfonds is er voor cliënten die weinig financiële middelen hebben. Het is goed om zo mogelijk te sparen voor vervanging van huisraad e.d. of het opvangen van tegenvallers. Bezit van spaargeld tot maximaal € 1.650,00 is daarom geen belemmering voor het ontvangen van een bijdrage van het fonds;
 • Het fonds hanteert voor sommige artikelen normbedragen. De vergoeding is daarop afgestemd;
 • Cliënten kunnen samen met een begeleider tot drie maanden na beëindiging van de behandeling een aanvraag indienen;

Het heeft geen zin aanvragen te doen voor:

 • algemene kosten van het bestaan (zoals huur en andere woonlasten, reiskosten,)
 • betaling van schulden
 • verstrekking van leningen of voorschotten
 • medische kosten, ook niet voor brillen, gehoorapparaten etc.
 • kosten van vakantie en ‘uitjes’

 Aanvragen

Voor financiële hulpverlening vanuit het Chevallierfonds is een aanvraag nodig. Een cliënt doet zo’n aanvraag samen met een begeleider, maatschappelijk werker e.d. Deze begeleider zorgt voor een goede en deugdelijke inventarisatie van de financiën van de aanvrager en onderzoekt uitgebreid eerst de voorliggende voorzieningen (inclusief spaargeld, bijzondere bijstand en andere meer passende fondsen).

Het fonds is er namelijk voor situaties waarin anderen niet kunnen helpen. Een bijdrage in inrichtings- en/of verhuiskosten wordt dus alleen verleend wanneer duidelijk is dat de gemeente niet of alleen via een lening wil helpen. Dat moet blijken uit een afwijzingsbesluit of verklaring van die gemeente.

Welke gegevens ?

Voor de beoordeling van de aanvraag hebben wij ten minste de volgende gegevens nodig:

 • naam en adres van de aanvrager of aanvraagster
 • zijn of haar financiële positie
 • voor welk doel financiële hulp wordt gevraagd
 • het benodigde bedrag

De begeleider of maatschappelijk werker die de aanvraag (mede-) ondertekent, geeft daarmee aan dat het doel waarvoor hulp wordt aangevraagd past in het behandelplan en het welslagen daarvan kan bevorderen.

Ook belangrijk

Wanneer het de verwachting is dat een cliënt een instelling binnen een halfjaar kan verlaten kan gebruikt worden gemaakt van een regeling waarbij de cliënt gedurende de laatste vier maanden van het verblijf de lage bijdrage betaalt..

Wie behandelt de aanvraag?

Kijk hiervoor op de pagina Jouw gegevens en het Chevallierfonds. De behandeling duurt ongeveer 4 – 8 weken. In spoedeisende gevallen kan een versnelde procedure worden gevolgd. Het fonds kan achteraf verantwoording vragen over de besteding van het geld.

Aanvraagformulier